Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

Pravilnik je objavljen 29.3.2017. u NN 28/2017.  Ovdje su navedene opće i završne odredbe te one koje se odnose na znanstveno područje društvenih znanosti.

—–

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za izbor u znanstvena zvanja.

(2) Uvjeti za izbor u znanstvena zvanja propisuju se po znanstvenim područjima i to za:

– prirodne znanosti

– biomedicinu i zdravstvo

– tehničke znanosti

– biotehničke znanosti

– društvene znanosti

– humanističke znanosti

– interdisciplinarno područje (znanost, umjetnost).

Utvrđivanje propisanih uvjeta

Članak 2.

(1) U postupku izbora u znanstveno zvanje stručno povjerenstvo mora utvrditi zadovoljava li pristupnik uvjete propisane člankom 32. stavcima 2., 3., 4. i 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji su pobliže propisani ovim Pravilnikom.

(2) O ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka stručno povjerenstvo i matični odbor odlučuju na temelju pristupnikovih znanstvenih radova te podataka iz njegova podneska koji se odnose naročito na pozvana predavanja i prezentacije na međunarodnim skupovima, citiranost radova, sudjelovanje na seminarima na inozemnim znanstvenim institucijama, voditeljstvo domaćih i međunarodnih projekata, voditeljstvo pojedinih dijelova domaćih i međunarodnih projekata, međunarodnu mobilnost, recenziranje znanstvenih radova u međunarodnim časopisima, recenziranje međunarodnih znanstvenih projekata, sudjelovanje u međunarodnim tijelima i povjerenstvima vezanim uz znanstvenu djelatnost, mentorstvo doktoranada, priznate patente, autorske i uredničke knjige te članstva u uredništvima međunarodnih znanstvenih časopisa, a kako su za pojedina znanstvena područja pobliže propisani ovim Pravilnikom. U tu svrhu stručno povjerenstvo ili nadležni matični odbor može zatražiti mišljenje dodatnih domaćih ili stranih recenzenata, posebno u slučaju kad je više od polovice radova pristupnika rezultat sudjelovanja u kolaboracijama s velikim brojem koautora.

(3) Izvješće o ispunjavanju uvjeta za sva znanstvena zvanja sadrži cjelovitu ocjenu znanstvenog doprinosa pristupnika. U postupku utvrđivanja uvjeta za izbor u zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju posebno se ocjenjuju radovi koji su objavljeni ili prihvaćeni za objavljivanje nakon prethodnog izbora, ako odredbama ovog Pravilnika koje se odnose na određeno područje ili polje nije drugačije određeno.

(4) Zastupljenost (indeksiranost) časopisa u bazama podataka propisanim ovim Pravilnikom, čimbenike odjeka (IF, Impact factor, odnosno SJR, SCImago Journal Rank Indicator) znanstvenih časopisa, citiranost radova i druge bibiliometrijske podatke propisane odredbama ovog Pravilnika utvrđuju knjižnice javnih visokoškolskih i znanstvenih ustanova u skladu s dostupnim bazama podataka te o tome pristupniku izdaju odgovarajuće potvrde.

(5) Pristupnik mora imati javno dostupan Google Scholar profil uređen na način kojim se izbjegava dvostruko ili višestruko prikazivanje istih radova, nepripadno povezivanje radova drugih autora te osigurava povezivanje pristupnika s određenom znanstvenom institucijom. Radovi pristupnika moraju biti uneseni u bazu CROSBI.

II. UVJETI ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA ZA POJEDINA ZNANSTVENA PODRUČJA

—–

ODJELJAK 4.
DRUŠTVENE ZNANOSTI

Članak 17.

(1) Za izbor u znanstveno zvanje u području društvenih znanosti pristupnik mora ispunjavati uvjete predviđene ovim člankom, ako za određeno polje posebnim odredbama nekog drugog članka ovoga Pravilnika nije drugačije određeno.

(2) Izbor u znanstveno zvanje u području društvenih znanosti provodi se na temelju kvalitativne i kvantitativne analize objavljenih znanstvenih radova pristupnika. U tu svrhu stručno povjerenstvo radove pristupnika razvrstava u skupine (a1), (a2) ili a3.

(3) U znanstvene radove prve skupine (a1) ubrajaju se radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenim u bazama podataka WoSCC ili Scopus. Podjela znanstvenih časopisa u kvartile (Q1, Q2, Q3, Q4) utvrđuje se prema izvješću o citiranosti JCR (Journal Citation Report) ili SJR (SCImago Journal Rank Indicator) za godinu predaje rada na objavu ili godinu objave rada, ovisno o tome što je povoljnije za pristupnika, te za predmetnu kategoriju (Subject Category) koja je najpovoljnija za pristupnika. Ako za časopis koji je uvršten u bazu podataka WoSCC ili Scopus za određenu godinu još nije objavljen čimbenik odjeka i kvartil, pri izboru će se koristiti posljednji objavljeni čimbenik odjeka i kvartil. Ako za časopis koji je uvršten u bazu podataka WoSCC ili Scopus pri posljednjoj objavi podataka nije određen čimbenik odjeka i on nije razvrstan u određeni kvartil, smatrat će se da je razvrstan u četvrti kvartil (Q4).

(4) U znanstvene radove druge skupine (a2) ubrajaju se radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenima u bazama PsycInfo, ProQuest Social Science Premium Collection, SocIndex, Academic Search Complete, Education Research Complete, Inspec, Westlaw, LexisNexis, LISA – Library and Information Science Abstracts te bibliografskim zbirkama i modulima uključenim u navedene baze. Znanstveni radovi objavljeni u časopisima koji nisu razvrstani u prvu (a1) ili drugu (a2) skupinu su radovi treće (a3) skupine.

(5) Smatra se da je neka zbirka, indeks ili modul uključen u neku od baza iz stavka 3. ili 4. ovoga članka ako je u tu bazu uključena na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika ili ako naknadno bude uključen u tu bazu. Smatra se da je časopis referiran u određenoj bazi ako je referiran u godini predaje članka na objavu ili u godini objave članka.

(6) Radovi objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova održanih u inozemstvu ili u Hrvatskoj (ako su inozemni sudionici autori najmanje jedne trećine objavljenih radova) su radovi druge skupine (a2), osim ako je zbornik radova indeksiran u WoSCC ili Scopusu u kojem se slučaju radovi vrednuju kao radovi prve skupine (a1). Znanstveni skup u organizaciji ili suorganizaciji međunarodnog znanstvenog društva ili akademske institucije se smatra međunarodnim ako ima međunarodni organizacijski odbor ili uredništvo. Znanstveni radovi objavljeni u zbornicima radova s ostalih skupova su radovi treće skupine (a3). U zbornike prve skupine (a1) razvrstane u četvrti kvartil (Q4) ubrajaju se i zbornici sa skupova kojih je organizator ili suorganizator Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

(7) Ako je knjiga indeksirana u WoSCC ili Scopusu ili je objavljena kod međunarodno uglednog znanstvenog izdavača vrednuje se kao tri (a1) rada razvrstana u četvrti kvartil (Q4). Poglavlje u takvoj knjizi vrednuje se kao jedan (a1) rad razvrstan u četvrti kvartil (Q4). Znanstvena knjiga čiji je izdavač sveučilište ili fakultet i/ili drugi domaći ili strani znanstveno ugledni izdavač vrednuje se kao tri (a2) rada. Poglavlje u takvoj knjizi vrednuje se kao jedan (a2) rad. Ostale znanstvene knjige vrednuju se kao tri (a3) rada, a poglavlja u takvim knjigama vrednuju se kao jedan (a3) rad. Pri kategorizaciji knjige koja nije indeksirana u WoSCC ili Scopusu stručno povjerenstvo mora posebno obrazložiti znanstveni doprinos knjige te znanstveni ugled izdavača. U knjige prve skupine (a1) razvrstane u četvrti kvartil (Q4) ubrajaju se i knjige objavljene u znanstvenim publikacijama kojih je izdavač ili suizdavač Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

(8) Potreban broj bodova za znanstvene radove prve skupine (a1) može se ostvariti objavljivanjem znanstvenih radova u bilo kojem kvartilu (Q1, Q2, Q3, Q4). Potreban broj bodova ostvaren objavljivanjem radova druge skupine (a2) može se zamijeniti objavljivanjem radova prve skupine (a1), te, isto tako, broj bodova ostvaren objavljivanjem radova treće skupine (a3) može se zamijeniti objavljivanjem radova prve (a1) ili druge (a2) skupine. Radovima iz niže skupine ne mogu se zamijeniti radovi iz više skupine.

(9) Objavljivanjem znanstvenih radova u istom znanstvenom časopisu može se ostvariti najviše polovica potrebnog broja bodova određene skupine, osim ako se radi o znanstvenom časopisu zastupljenom u prvom (Q1) ili drugom (Q2) kvartilu, koji se svi uzimaju u obzir. U jednom zborniku radova sa znanstvenog skupa vrednuje se najviše dva rada istog autora.

(10) Prilikom utvrđivanja uvjeta za izbor u određeno znanstveno zvanje pristupnik može ostvariti najviše jednu trećinu potrebnih bodova temeljem radova objavljenih u časopisima ili publikacijama u kojima je u trenutku objave bio urednik ili član uredništva.

(11) Članci ili knjige objavljeni na temelju istraživanja za potrebe izrade magistarskog znanstvenog rada ili disertacije vrednuju se kao i svi ostali radovi.

(12) Udio doprinosa pojedinog autora u objavljenim znanstvenim radovima s više od jednog autora vrednuje se kao jedan rad ako rad potpisuju do tri autora. Ako rad ima četiri ili pet autora, onda se svakom autoru takav rad vrednuje kao polovica rada. Ako rad ima više od pet autora udio pojedinog autora se utvrđuje dijeljenjem broja jedan s brojem autora.

(13) Za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika pristupnik mora imati najmanje jedan samostalan znanstveni rad (mora mu biti jedini autor), za izbor u svako više zvanje pristupnik mora imati najmanje jedan samostalan znanstveni rad objavljen nakon prethodnog izbora.

(14) Za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika pristupnik mora imati najmanje jedan znanstveni rad objavljena na hrvatskom standardnom jeziku, a za izbor u svako više zvanje pristupnik mora imati najmanje jedan znanstveni rad objavljen na hrvatskom standardnom jeziku nakon prethodnog izbora.

(15) Ako pristupnik to zatraži, od broja bodova propisanih odredbom stavka 18. ovoga članka može trećinu potrebnih bodova ostvariti na temelju radova koji nisu ocijenjeni odnosno bodovani u prethodnom izboru ili na temelju viška bodova koje je ostvario u prethodnom izboru. Radovi koji nisu ocjenjivani odnosno bodovani te višak ostvarenih bodova utvrđuje se temeljem odredbi ovoga Pravilnika.

(16) Jedan znanstveni rad može se priznati na temelju potvrde uredništva o prihvaćenosti za objavljivanje.

(17) Znanstveni se radovi boduju na sljedeći način:

Kategorija znanstvenog rada Broj bodova
Članak a1 u Q1 ili Q2 2,00
Članak a1 u Q3 ili Q4 1,00
Poglavlje u knjizi a1 1,00
Knjiga a1 3,00
Članak a2 ili poglavlje u knjizi a2 0,75
Knjiga a2 2,25
Članak a3 ili poglavlje u knjizi a3 0,5
Knjiga a3 1,5

(18) Za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, odnosno za izbor u više zvanje pristupnik mora nakon izbora u prethodno zvanje ostvariti najmanje sljedeći broj bodova:

Znanstveno zvanje Potreban broj bodova
a1 a2 a3 Ukupno
Znanstveni suradnik 3 2 1 6
Viši znanstveni suradnik 4 2 2 8
Znanstveni savjetnik 5 5 1 11
Znanstveni savjetnik – trajno zvanje 3 4 1 8

(19) Stručno povjerenstvo dužno je sve radove koji se uzimaju u obzir pri izboru kategorizirati te svoju ocjenu kategorizacije rada obrazložiti. Rad koji nije kategoriziran/indeksiran u bazi WoSCC ili Scopus stručno povjerenstvo i/ili matični odbor mogu kategorizirati različito od kategorizacije koja mu je dana u publikaciji u kojoj je objavljen, što uključuje i mogućnost da rad kategoriziraju kao stručni rad. Knjige, poglavlja u knjigama te radovi objavljeni u zbornicima radova kategoriziraju se po istim kriterijima kao i radovi objavljeni u časopisima. U izvješću se navode svi pristupnikovi radovi, a ocjenjuju se i kategoriziraju samo radovi koji nisu ocijenjeni odnosno bodovani u ranijim izborima u znanstvena zvanja. Rad koji se uzima u obzir mora pripadati znanstvenom polju u kojem se pristupnik bira, o čemu na prijedlog stručnog povjerenstva odlučuje matični odbor.

—–

ODJELJAK 7.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prethodna kategorizacija radova

Članak 41.

Svi radovi određenog pristupnika koji su kategorizirani prema odredbama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11), odnosno propisa koji su utvrđivali uvjete za izbor u znanstvena zvanja prije stupanja na snagu toga Pravilnika, nakon njegova prestanka važenja zadržavaju kategorizaciju koji su dobili prema tom Pravilniku ili propisima koji su mu prethodili i ne mogu biti ponovno kategorizirani ili na drugi način vrednovani prema ovom Pravilniku niti odredbe ovog Pravilnika na bilo koji način utječu na prethodno stečena zvanja, osim ako se pravomoćnom sudskom presudom utvrdi da se izbor u znanstveno zvanje temeljio na kaznenom djelu pristupnika.

Usklađivanje s odredbama ovoga Pravilnika

Članak 42.

(1) Rektorski zbor će u skladu s odredbom članka 105. stavka 4. točke 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a u svezi s odredbama članaka 6. stavka 2. točke 3., članka 93. i članka 94. toga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, odredbe akta kojim se na sveučilištima, fakultetima i akademijama uređuju uvjeti za izbor na znanstveno-nastavna, umjetničko nastavna i nastavna radna mjesta uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika i zatražiti potvrdu tog akta u skladu s navedenim zakonskim odredbama.

(2) Vijeće veleučilišta i visokih škola će u skladu s odredbom članka 106. stavak 4. točke 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a u svezi s odredbama članaka 6. stavka 2. točke 3. i članka 98. toga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, odredbe akta kojim se uređuju uvjeti za izbor na nastavna i umjetničko nastavna radna mjesta na veleučilištima i visokim školama uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika i zatražiti potvrdu tog akta u skladu s navedenim zakonskim odredbama.

(3) Znanstveni instituti će u skladu s odredbom članka 41. stavka 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a u svezi s odredbom članka 26. stavka 2. toga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika odredbe statuta i drugih općih akata kojima se na institutima uređuju izbori na znanstvena radna mjesta uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika i zatražiti potvrdu tih akata u skladu s navedenim zakonskim odredbama.

(4) Područno vijeće za humanističke znanosti će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika provesti postupak kategorizacije domaćih časopisa i drugih publikacija u skladu s odredbama članka 30. ovoga Pravilnika te Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj podnijeti prijedlog kategorizacije domaćih časopisa i drugih publikacija iz članka 31. ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu i primjena Pravilnika

Članak 43.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11).

(3) Ako pristupnik kojem je od dana izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, odnosno višeg znanstvenog suradnika do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika proteklo više od 30 mjeseci to zatraži, na njegov izbor u znanstveno zvanje primijenit će se odredbe Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11). Ako je pristupniku koji se bira u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju od izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika proteklo više od 30 mjeseci on za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju mora ispuniti polovicu uvjeta koji su propisani kao razlika između uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika propisanih Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11) i uvjeta propisanih ovim Pravilnikom za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju.

(4) Na izbore u znanstvena zvanja znanstvenog suradnika ovaj Pravilnik počet će se primjenjivati 30 mjeseci nakon dana njegova stupanja na snagu, a do tada će se na te izbore primjenjivati uvjeti propisani Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11).

Klasa: 640-03/16-01/0007

Urbroj: 355-08-17-0021

Zagreb, 22. ožujka 2017.

Predsjednik
Nacionalnog vijeća za znanost,
visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
prof. dr. sc. Ivo Družić, v. r.