Razlika između deklarirane i stvarne veličine vanjskih spremišta podataka

By | 27 lipnja, 2020

Kupimo li tvrdi disk, memorijsku karticu ili USB memorijski štapić određenog kapaciteta i ubacimo li ih u računalo, hoće li OS doista vidjeti deklarirani kapacitet? Provjerite sa svojim postojećim diskom ili memorijskim štapićem. Zbog čega dolazi do razlike?

U sedmom razredu osnovne škole, svi učenici dobivaju novi predmet, fiziku. Na nekom od prvih predavanja, učenici bi trebali učiti o SI (engl. System International) sustavu i predmecima SI sustava. SI sustav [1] ili “Međunarodni sustav mjernih jedinica je sustav mjernih jedinica čija je uporaba zakonom propisana u svim državama svijeta osim SAD-a, Liberije i Mjanme” [2]. Pored mjernih jedinica, strogo su određeni i nazivi višekratnika i nižekratnika jedinica, koji se tvore pomoću predmetaka iz tablice 1 (tablica se nalazi i na unutarnjim koricama udžbenika iz fizike) [1], [3], [4].

 

Tablica 1. Predmeci za tvorbu mjernih jedinica

Predmetak

Znak

Vrijednost

jota

Y

1024

zeta

Z

1021

eksa

E

1018

peta

P

1015

tera

T

1012

giga

G

109

mega

M

106

kilo

k

103

hekto

h

102

deka

da

101

100

deci

d

10-1

centi

c

10-2

mili

m

10-3

mikro

µ

10-6

nano

n

10-9

piko

p

10-12

femto

f

10-15

ato

a

10-18

 

Pored navedenog SI sustava i pripadajućih predmetaka, na snazi je još jedan sustav predmetaka, od International Electrotechnical Commission (IEC). Taj prati binarnu logiku računala tj. za razliku od SI predmetaka koji imaju za temelj 10 – bazu decimalnog sustava, IEC uzima za temelj broj 2 – bazu binarnog sustava koji koriste računala. U tablici nalazi se usporedni prikaz predmetaka SI i IEC sustava s objašnjenjem.

 

Tablica 2. Usporedna tablica IEC i usporedivih SI predmetaka

SI predmetak

SI znak

SI vrijednost

IEC predmetak

Puni naziv IEC predmetka

IEC znak

IEC vrijednost

eksa

E

1018

exbi

Exabinary

Ei

260

peta

P

1015

pebi

Petabinary

Pi

250

tera

T

1012

tebi

Terabinary

Ti

240

giga

G

109

gibi

Gigabinary

Gi

230

mega

M

106

mebi

Megabinary

Mi

220

kilo

k

103

kibi

Kilobinary

Ki

210

Ovdje je potrebno uočiti da su najčešći koraci SI predmetaka 1000=103, dok je kod IEC predmetaka to 1024=210. Ukoliko dakle disk kapaciteta 1TB po SI sustavu prevedemo na 1000GB ili 1012B, tada bismo 1012B mogli uzastopno dijeliti s 1024 te nakon prvog dijeljenja dobiti 976562500 KiB, nakon drugog 953674 MiB, nakon trećeg 931 GiB i nakon četvrtog 0.909 TiB. Problem dakle nastaje što se predmecima KiB, MiB, GiB, TiB rijetko tko služi, a ako bi se tko i služio, ne bi bio shvaćen, pa tako ogromna većina ljudi koristi iste predmetke za dva različita značenja. Rezultat je taj da kapacitet koji prikazuje OS, manji od onoga deklariranog. To je samo privid zbog korištenja istih predmetaka za dva različita brojevna sustava.

 

[1] “Međunarodni sustav jedinica.” Međunarodni ured za utege i mjere, Međunarodna organizacija Dogovora o metru, 2006 [Online]. Available: http://www.dzm.hr/_download/repository/medjunarodni-sustav-jedinica.pdf. [Accessed: 29-Nov-2013]

[2] “Međunarodni sustav mjernih jedinica – Wikipedija.” [Online]. Available: http://hr.wikipedia.org/wiki/Međunarodni_sustav_mjernih_jedinica. [Accessed: 29-Nov-2013]

[3] NN 58/1993, “Zakon o mjernim jedinicama,” 18-Jun-1993. [Online]. Available: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/259051.html. [Accessed: 29-Nov-2013]

[4] “Predmetci (prefiksi) mjernih jedinica – Wikipedija.” [Online]. Available: http://hr.wikipedia.org/wiki/Predmetci_(prefiksi)_mjernih_jedinica. [Accessed: 29-Nov-2013]

Category: ICT